Teemad ja koolituskava

Lae alla koolituskava pdf’ina

I sessioon
Aeg: A grupp: 11. oktoober / B grupp: 10. jaanuar
9:00 – 12:00 paus 13:00 – 16:00
Teemad: Koolituse sissejuhatus ja töökorraldus (Annely Köster)
Sotsiaalkonstruktivistlik õppeprotsess (Einike Pilli)

Täienduskoolituse õppeprotsess on üles ehitatud õppijakesksel sotsiaalkonstruktivistlikul lähenemisel. Teema raames avatakse, kuidas rakendada sotsiaalkonstruktivistlikku inim-­ ja õpikäsitust vaimse ja füüsilise õppekeskkonna loomisel ning koostöö korraldamisel. Arutatakse, kuidas luua eeldusi avatud koostööks õppijate ja õpetaja vahel. Eraldi käsitlemisele tulevad curriculum-­tüüpi ehk väljundipõhise õppekava põhimõtted ning selle ülesehitamise töövahenditena konstruktiivse sidususe kaks vormi: vertikaalne ja horisontaalne. Luuakse seoseid RÕK üldosa ja valdkondade vahel, käsitletakse, kuidas lõimida ainet ja läbivaid teemasid, kuidas sõnastada õpitulemusi ja arendada ainekava töökavaks.

Ettevalmistuseks: Vaata gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja kunsti ainekava

II sessioon
Aeg:
A grupp: 15. november / B grupp: 21. veebruar
9:00 – 12:00 paus 13:00 – 15:15
Teema:
Teadlik loova ja kriitilise mõtlemise arendamine. Annely Köster, MA
Loova ja kriitilise mõtlemise arendamist käsitletakse nii teoorias kui praktikas. Antakse ülevaade loovuse ja kriitilise mõtlemise mõistete kujunemisest, tutvustatakse erinevaid kontseptsioone ja teooriaid ning hinnatakse nende rakenduslikku väärtust gümnaasiumi kunstiõpetuse kontekstis erinevate õppesisu teemade käsitlemisel sotsiaalkonstruktivistlikus õppeprotsessis.

Aeg: A grupp: 16. november / B grupp: 22. veebruar
9:00 – 12:00 paus 13:00 – 15:15
Teema: Disainimine kui probleemilahendus. Merike Rehepapp, MA
Tutvustatakse disaini olemust, definitsiooni ja valdkonna olulisemaid termineid. Avatakse disainmõtlemist, disainiprotsessi ja selle etappe. Käsitletakse disaini kui probleemilahendust, mitte ainult kui esteetilist väärtust. Uuritakse, milliseid aspekte arvestada ja märgata  disainiprotsessis.

II sessiooni kodutöö kirjelduse leiad Õpiruum menüüst

IIIsessioon7III sessioon
Aeg: A grupp: 17. jaanuar / B grupp: 21. märts
9:00 – 12:00 paus 13:00 – 15:15

Teema: Kunstiteose analüüs. Anneli Porri
Arutatakse, mis on tõlgendamine, kes on tõlgendaja, millised on erinevad tõlgenduskontekstid. Kaardistatakse erinevad võimalused, millistest distsipliinidest ja printsiipidest lähtudes kunstiteost saab analüüsida ja tõlgendada. Analüüsitakse erinevate paradigmade mõju kunstile. Tutvustatakse peamisi kunstiteose analüüsimeetodeid: vormi-, stiili-, semiootiline, ikonograafiline, kontekstuaalne analüüs. Arutatakse, mis on kunstiteose analüüsi eesmärgid, mis on õpetaja roll analüüsis, kuidas ületada meeldib – ei meeldi teljel ja jõuda sügavama analüüsini.

Aeg: A grupp: 18. jaanuar / B grupp: 22. märts
9:00 – 12:00 paus 13:00 – 15:15
Teema: Postmodernism ja kaasaegne kunst. Anneli Porri, MA; Annely Köster, MA
Arutatakse, mis iseloomustab kaasaegset kunsti ning avatakse selle lähtealuseid: ajaloolist, filosoofilist ja semiootilist tausta ja kontseptualistlikust kunstist lähtuvaid suundi. Käsitletakse kaasaegse kunsti funktsioone, võimalusi ja ohte ning infoallikaid kaasaegse kunsti kohta. Käsitletakse kaasaegse kunsti institutsionaalset struktuuri ja iseärasusi, arutatakse, millised on seosed kunstniku töö ja vastutuse vahel. Tegeldakse fookuse liikumisega autori – teose – vaataja vahel 20. sajandil ja intertekstuaalsusega kunstis. Võrreldakse kaasaegse kunsti erinevaid lähenemisi, pakkudes nii teoreetilist tausta kui õppides läbi praktilise töö. Otsitakse koos õppijatega lahendusi, kuidas koolisituatsioonis etteantud tunnimahuga läbida ajalooline ülevaade ja kaasaegse kunsti nähtusi võrdlevad teemad ehk rakendada praktikas ainekavas kirjeldatud õppeprotsessi Tea! Mõtle! Loo! loogikat.


IV sessioon
Aeg: A grupp: 14. veebruar / B grupp: 25. aprill
9:00 – 12:00 paus 13:00 – 16:00
Teema: Õppemetoodika ja hindamine kaasaegse kunsti õpetamisel. Jane Remm, MA; Einike Pilli, Dth
Õppemetoodika puhul keskendutakse õppijat aktiviseerivate ja koostööle suunatud õppemeetodite praktilisele tutvustamisele. Õppemetoodika puhul arvestatakse sidusust kaasaegse kunsti eri praktikatega, IKT-­ga ja hindamismeetoditega. Kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid, et laiendada õpetajate meetodipagasit. Hindamise temaatikas tutvustatakse peamisi muutusi uuendatud õppekava hindamise käsituses. Käsitletakse õpetaja ja õpilase koostööd hindamises. Avatakse õpilase roll hindamise protsessis läbi eneseanalüüsi, pööratakse tähelepanu õpilase enesehindamiseoskuse suurendamisele ning käsitletakse kolmepoolset kujundavat hindamist, kus osalevad õppija, kaasõppija, juhendaja. Kujundava hindamise kõrval jagatakse ka kokkuvõtva hindamise parimaid praktikaid kunstiõpetuses. Praktikumis koostatakse hindamiskriteeriume.

Aeg: A grupp: 15. veebruar / B grupp: 26. aprill
9:00 – 12:00 paus 13:00 – 14:30

Teema: Õppe kohandamine tööks erivajadustega õpilastega. Pille Priilinn-­Türk, MA
Õppe kohandamist tööks erivajadustega õpilastega käsitletakse tulenevalt praktilisest vajadusest organiseerida õppetööd olukorras, kus järjest suureneb erivajadustega õppijate osakaal. Antakse ülevaade enamlevinud erivajadustest tavakoolide kontekstis (autismispektri häired, hüperaktiivsus). Käsitletakse erivajadusega isikut kui täisväärtuslikku isikut tunni protsessis, tutvustatakse erinevaid võimalusi õppe kohandamiseks tööks erivajadustega õpilastega, õpetuse individualiseerimise võimalustega grupis ja vajadustega pedagoogilises tegevuses. Tutvustatakse võtteid ning strateegiad õppetöö kohandamiseks vastavalt erivajadustega õppijate vajadustele.
Teema: Tea! Mõtle! Loo! seminar. Annely Köster, MA


V sessioon
Aeg: A grupp: 12. aprill / B grupp: 10. mai
9:00 – 12:00 paus 13:00 – 15:15
Teema: Tea! Mõtle! Loo! seminar ja koolituse lõpetamine.
Annely Köster, MA


Juhend koduste tööde üleslaadimiseks Õpiruumi

1. Logi sisse koolituse veebi. Selleks keri päris veebi allaserva ja leia sealt link Blog at WordPress.com. Vajuta lingile ja WordPressi lehel vajuta üleval servas nupule Log in.
2. Mine Õpiruumi menüüsse.
3. Vajuta üleval menüüs nupule New post, vali menüü Insert text.
4. Sisesta tekst. Teksti saab toimetada tekstikasti ülaribas olevate nuppudega. Muuhulgas saad lisada linke vajutades ketikujulisele nupule.
5. Teksti sisse saad sisestada foto, vajutades pealkirja lahtri juures asuvale nupule Insert Photo.
6. Kui ülesanne on sisestatud, saad vaadata eelvaadet, vajutades nupule Preview. Kui kõik on korras, vajuta nupule Publish Post ja avalda postitus.
7. Kui soovid postitust pärast avaldamist näha, vajuta üleval servas olevale nupule View Post.
8. Kui soovid postitust pärast avaldamist muuta, leia Edit nupp. Kui oled Õpiruumi lehele, nii et kõik postitused on näha, on Edit nupp iga postituse all paremal. Kui oled postituse lehel, on Edit nupp postituse kõrval üleval vasakul. Vajutades Edit nupule, saad postitusele teksti lisada, seda parandada; samuti lisada fotosid või muid faile (Nupp Add Media postituse kohal). Kui parandused on tehtud, vajuta Update nuppu paremmenüüs.

Kui vajad abi ülesannete postitamisel, palun kirjutage: jane@kunstikeskus.ee