Õppematerjalide kogumik

Koolitus “Seoseid loov kunstiharidus” on läbi ja kokkuvõtted tehtud. Aitäh kõigile osalejatele! Teie kaasabil valimis koolituse tulemusena õppematerjalide kogumik gümnaasiumi kunstiõpetajatele. Head lugemist ja inspireerivat koostööd õpilastega kunstitundide loomisel! Õppematerjalide kogumik on allalaetav siit.kaanepilt

Advertisements

Helle Saue kodutöö

KOGUKONNAKUNST
Helle Saue kodutöö

Teema: projekt – LUGUDEGA PUUD
Sihtgrupp: 7.-11. klass
Eesmärk: Seoses Elva linna metsapealinnaks nimetamisega 2013.a. ja Vaimse kultuuripärandi aastaga  viia läbi tervikprojekt kaasates ainetevahelist integratsiooni ja  RÕK läbivaid teemasid “ Keskkond ja jätkusuutlik areng“  ja „ Kodanikualgatus ja ettevõtlikus“ ning „Väärtused ja kõlblus.“  Lõimida see kõik kaasaegse kunsti õpetamisega.

Loe rohkem tekstidokumendist

Ene Udevaldi kodune töö

MEELTEPÕHINE KUNST

Teema: „Lillepeenar kooliõues” (klotsitrükk)
Sihtgrupp: toimetulekukooli 9-kl. lisa-aastad
Ülesanne: toimetuleku kooli II lisaõppeaasta õpilased kujundavad lillepeenra maalina
grupitöö-individuaalne töö

Õpetaja: Ene Udevald
Aeg: 2 – 7.mai 2013
Koht tunni läbi viimiseks: looduslikus kaunis kooliaias

Eesmärk: ilu-ja nägemismeele arendamine
Õpiväljundiks on vajalik luua nägemismeeli arendav suur pilt (2m) Continue reading

Marika Soone kodune töö

Meeltepõhine kunst
Eesmärk on luua võimalikult paljude meeltega tajutav kunstiteos. Ülesanne on mõeldud kunstikooli II klassile, kus õpivad 12-13 aastased õpilased.

Aega on planeeritud 4 akadeemilist tundi, mis toimuvad paaristundidena ühe nädala jooksul.

Õpiväljundiks on luua võimalikult enim meeli kaasav teos. Õpilane osaleb aktiivselt loomingulises protsessis, mõtleb kaasa ja pakub omapoolseid ideid.  Töökäigus õpilane rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid originaalseid lahendusi, leiutab ise töövõtteid, oskab ja julgeb eksperimenteerida.

Loe rohkem tekstidokumendist
Marika_Soone